QUAN TRẮC

Th11 05

QUAN TRẮC

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC BAO GỒM NHỮNG GÌ: ?

Hệ thống Quan trắc nước thải tự động liên tục (Online Wastewater Quality Monitoring System).
Đơn giản là một hệ thống bao gồm:

1
‘Trạm Quan Trắc’

Một trạm Quan trắc bao gồm các thiết bị sau:
1. Các đầu đo (Sensor) đo chỉ số của nước thải: COD, BOD, TSS, PH, tổng Nito, tổng Photpho, và lưu lượng kênh hở,…
2. Bộ transmitter nhận tín hiệu từ các Sensor nêu trên, sau đó truyền tín hiệu qua Bộ Dataloger sau cùng là qua modul GSM/GPRS gửi tín hiệu không giây về ‘Trạm Giám Sát Trung Tâm’ đặt tại Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh.
3. Máy tính hiển thị đặt tại nhà trạm.

http://shugdenfacts.com/gadenphodrang/ownpath/
Trạm quan trắc

2
‘Trạm giám sát trung tâm’

Trạm Giám Sát Trung Tâm đặt tại Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh, bao gồm các thiết bị sau:
1. Máy chủ Webserver cài phần mềm thu thập và hiển thị các chỉ số nhận được từ ‘Trạm Quan Trắc’.

P1020141